Respect!Flevoland Programma

Onze kandidaten voor de Provinciale Staten verkiezingen in Flevoland op 20 maart a.s.: vlnr. Hans Rosmuller, Lijsttrekker Rick van Mourik, Rene Eekhuis, Monique van Mourik en Ingrid Pieters. #KiesVoorRespect! Lijst 14

Provinciale Staten Verkiezingen Flevoland op 20 maart 2019

Wonen én Werken in Flevoland.

Wonen én werken in Flevoland staat centraal in het verkiezingsprogramma van Respect!Flevoland. De prioriteiten die Respect! wil stellen zijn er daarom steeds op gericht om de economische bedrijvigheid in Flevoland te verbeteren door meer banen te creëren. Werken en wonen moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen waardoor de tijd die besteed wordt aan woon/werkverkeer tot een minimum wordt beperkt. Dit heeft ook een positief ontlastend effect op de verkeerssituatie en het milieu.

Een goede en veilige infrastructuur zowel over de weg als via het spoor is van het grootste belang en Flevoland moet in alle windrichtingen goed ontsloten zijn naar de rest van het land.

Onderstaande stellingen, en de toelichting daar op van Respect!, geeft u inzicht waar Respect! voor staat op de volgende onderwerpen:
1. Economische bedrijvigheid
2. Infrastructuur
3. Natuur & Milieu
4. Huisvesting
5. Samenleving, Ouderen, Cultuur & Sport
6. Bestuur

1. Economische Bedrijvigheid

Stelling: De provincie moet voorkomen dat Lelystad Airport in de toekomst verder mag uitbreiden tot een volwaardig vliegveld (met nacht- en vrachtvluchten).

Oneens: Lelystad Airport is volgens Respect! juist een katalysator voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en kan zorgen voor veel nieuwe banen waardoor Wonen én Werken in Flevoland bevorderd wordt. Verder doorgroeien (na de fase 1 uitbreiding met vakantie en chartervluchten) naar een fase 2 met nacht-, vracht en grotere reguliere vluchten is voor Respect geen probleem maar de geluidsoverlast dient wel gereguleerd en/of beperkt te worden.

Stelling: De provinciale belastingen (de opcenten op de motorrijtuigenbelasting) mogen niet stijgen, ook niet met een jaarlijkse prijscorrectie.

Eens: Respect! vindt dat lokale, regionale en/of provinciale belastingen omlaag moeten!


Stelling: De provincie moet alles in het werk stellen om een onderdeel van het Ministerie van Defensie (bijvoorbeeld kantoor, kazerne of oefenterrein) naar Flevoland te halen.

Eens: Een onderdeel van het Ministerie van Defensie in Flevoland is volgens Respect! van belang voor de versterking en uitbreiding van de economische bedrijvigheid in Flevoland en zal zorgen voor nieuwe banen waardoor wonen én werken in Flevoland bevorderd kan worden.


Stelling: Beroepsvissers die door nieuwe regels onvoldoende kunnen verdienen en moeten stoppen met hun bedrijf, moeten door de provincie financieel tegemoet worden gekomen.

Eens: Beroepvissers worden door nieuwe (Europese) wetten en regels buiten hun schuld en invloed om benadeeld of beperkt in hun mogelijkheid om voldoende te kunnen verdienen. Ook bepaalde nieuwe visserijtechnieken mogen hierdoor niet worden toegepast. Bij gebrek aan of onvoldoende financiële tegemoetkoming door het Rijk moet de provincie bijspringen.

Stelling: De provincie moet verbieden dat er nieuwe veestallen bij komen in Flevoland.

Oneens: Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe veestallen mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het dierenwelzijn.


Stelling: De provincie moet nieuwe mestverwerkingsfabrieken toestaan om zich in Flevoland te vestigen.

Eens: Voor de economie van Flevoland moeten nieuwe mestverwerkingsfabrieken mogelijk blijven mits er ook voldoende aandacht is voor het milieu.


Stelling: De ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden mag niet ten koste gaan van landbouwgrond.

Eens: Respect! vindt dat de sterke positie van Flevoland in de voedselproductie voor Nederland en Europa gewaarborgd en versterkt moet worden. Géén opoffering van landbouwgrond voor nieuwe natuurgebieden.

2. Infrastructuur


Stelling: De provincie moet meebetalen aan de verbreding van het Flevolandse deel van de A27.

Eens: Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt.

Stelling: De provincie moet meer geld besteden aan verbreding en onderhoud van provinciale wegen.

Eens: Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt.

Stelling: De provincie moet geld beschikbaar stellen voor een treinverbinding die via de Noordoostpolder naar het noorden gaat.

Eens: Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt, óók met de trein.

Stelling: De provincie moet ruim meebetalen aan een tunnel onder het Ketelmeer ter vervanging van de Ketelbrug.

Eens: Het is voor Respect! van het allergrootste belang dat de ontsluiting en de bereikbaarheid van de provincie in alle windrichtingen optimaal is of wordt.

3. Huisvesting

Stelling: De provincie moet gemeenten dwingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden.

Oneens: Respect! vindt dat de afwegingen om het aantal sociale en middeldure woningen op peil te houden in de gemeenten moet worden gemaakt, rekening houdende met de plaatselijke wensen en mogelijkheden.

Stelling: De provincie moet gemeentes niet financieel ondersteunen in het realiseren van tijdelijke huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

Eens: Statushouders moeten géén voorrang krijgen bij het vinden van huisvesting in de sociale sector boven diegenen die al lang(er) staan ingeschreven bij de woningbouwverenigingen. Respect! vindt daarom dat er géén (extra) financiële ondersteuning door de provincie dient te worden verstrekt.

Stelling: De provincie moet het permanent wonen in een recreatiewoning toestaan.

Respect! is voorstander van optimaal gebruik van recreatieve en toeristische faciliteiten. Tegen een aantrekkelijke lage prijs in de natuur wonen moet mogelijk zijn. Ook voor ouderen een prima woon- en recreatiegelegenheid. Kan ook bevorderlijk zijn voor de economische ontwikkeling van Flevoland.

4. Natuur & Milieu

Stelling: De provincie moet het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen verbieden.

Eens: Respect! is van mening dat geboortepreventie van dieren beter is en dat overplaatsen en/of natuurlijk verloop van dieren de voorkeur verdienen. De uitgangspunten van het project Oostvaardersplassen dienen opnieuw gedefinieerd te worden waardoor bijvoederen en/of het afschieten van dieren voorkomen kan worden.

Stelling: De provincie moet subsidie geven aan boeren die op duurzame landbouw overschakelen.

Oneens: Respect! vindt dat de overschakeling naar duurzame landbouw door de boeren zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies.

Stelling: De provincie moet subsidie geven aan transportbedrijven die overschakelen van diesel naar schonere energiebronnen.

Respect! vindt dat de overschakeling naar schonere energiebronnen door de markt/ondernemingen zelf moet worden gerealiseerd. Respect! is terughoudend met het verstrekken van subsidies.

Stelling: Flevoland moet inwoners met een laag inkomen extra geld geven om over te schakelen van aardgas op duurzame energiebronnen.

Oneens: Respect! is uiteraard voorstander van overschakelen naar duurzame energiebronnen maar Respect! vindt niet dat bepaalde inwoners daarvoor extra geld moeten krijgen. Of iedereen óf niemand!.

Stelling: De provincie moet zonnepanelen op landbouwgrond verbieden.

Respect! vindt dat de landbouwer zélf moet beslissen of hij zonnepanelen wil plaatsen voor eigen energieconsumptie of voor teruglevering aan het net (exploitatie als verdienmodel).

Stelling: provincie Flevoland moet nieuwe windmolens op land toestaan.

Flevoland is al de provincie met de meeste windmolens in Nederland. Windmolens veroorzaken naast geluidsoverlast en slagschaduw ook ‘horizonvervuiling’. Respect! is wél voorstander van windmolens op plaatsen waar niemand woont en werkt, bijvoorbeeld op zee.

5. Samenleving, Ouderen, Cultuur & Sport

Stelling: De provincie moet meer geld geven aan de lokale en regionale media.

Oneens: De financiering van de lokale en regionale media wordt al vanuit het Rijk en gemeenten georganiseerd. Dit is geen taak voor de provincie.

Stelling: De provincie moet geld steken in de emancipatie van groepen mensen met een migratieachtergrond

Oneens: Mensen met een migratieachtergrond dienen zélf initiatief te nemen en dit ook zélf te financieren. Meedoen (interactie) in de samenleving en participeren in de maatschappij zal – zonder kosten – ook tot emancipatie leiden.

Stelling: De provincie moet geen geld uitgeven aan nieuwe landschapskunstwerken.

Eens: Gemeenten kunnen zelf over landschapskunstwerken en de ‘noodzaak’ daarvan beslissen. De provincie moet niet als een provinciale olifant door gemeentelijke porseleinkasten wandelen.

Stelling: De provincie moet geld steken in de ontwikkeling van sporttalenten.

Eens: Respect! vindt dat provinciale sporthelden en talenten bijdragen aan een positief imago van de provincie.

Stelling: 65-plussers moeten buiten de spitsuren op kosten van de provincie met de bus kunnen reizen.

Eens: Respect! vindt het heel belangrijk dat 65-plussers hierdoor de kans krijgen om uit een sociale isolement te geraken. Bij de gemeenteraadsverkiezing voor de gemeente Almere was dit ook een speerpunt in het programma van Respect!Almere.

Stelling: Buslijnen waar weinig mensen gebruik van maken, moeten worden opgeheven.

Oneens: Respect! vindt dat de provincie zorg moet dragen voor een optimale ontsluiting door middel van openbaar vervoer in de gehele provincie. Speciale aandacht verdient de ontsluiting van bedrijventerreinen.

6. Bestuur

Stelling: De provincie moet zich alleen bezighouden met de kerntaken (ruimtelijke ordening, duurzaamheid, mobiliteit en milieu), en niet met zorg, welzijn en sport.

Oneens: Respect is van mening dat maatschappelijke betrokkenheid door de provincie belangrijk is.

Stelling: De provincie moet het organiseren van referenda mogelijk maken.

Eens: Respect! is er voorstander van om de burgers zo dicht mogelijk bij de besluitvorming te betrekking.

Vindt u de VVD te slap of de PVV te extreem?