Op 16 maart worden de Gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Respect!Almere is in de huidige Gemeenteraad met één zetel vertegenwoordigd.
Met uw stem én steun kan Respect haar invloed namens u uitbreiden zodat onze standpunten gerealiseerd kunnen worden. 
Stem daarom op 16 maart a.s. op Respect Almere.

Wilt u lid worden, of politiek actief, stuurt u dan een email
 met uw gegevens naar almere@respectnederland.nl

Onze Respect!Almere standpunten

Geen Zorggroep meer

Elk jaar pompt de gemeente
 2 miljoen euro in de Zorggroep.

Dit heeft er toe geleid dat de Zorggroep een log instrument is geworden waarbij artsen hun patiënten niet meer kennen, patiënten elke keer met andere artsen geconfronteerd worden, er lange wachtlijsten zijn en de zorg op een zorgwekkend laag niveau staat.

 
Aan de andere kant hebben wij in Almere al sinds jaar en dag Medimere, een particulier opgezet netwerk van huisartsen, waar de patienten de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Respect Almere vindt dat de Zorggroep moet worden opgeheven. De 2 miljoen die dat jaarlijks uitspaart kan prima anders worden gebruikt. Laat zorgondernemers instappen en zorgen voor perfect zorg in Almere.

Meer Wijkagenten

De veiligheid in Almere
en zeker het gevoel van veiligheid van Almeerders
 is de afgelopen jaren achteruit gegaan.

Berovingen, inbraken, schietpartijen, steekpartijen en ondermijning zijn en blijven een groot probleem.

Respect heeft de afgelopen jaren meerdere malen aandacht gevraagd voor de illegale bootjes in Almere.

Als er geen handhaving van de regels is lijdt dat tot chaos. 

Want gedogen lijdt tot chaos.
 

Vaak begint misdadig gedrag in de woonwijken. Wijkagenten en buurtcoaches kunnen ervoor zorgen dat misdadig gedrag in de kiem gesmoord wordt.

Daarvoor is het noodzakelijk dat er op elke 5000 inwoners 1 wijkagent is. Daar pleiten wij voor.

Beter Onderhoud
van de stad

In de afgelopen jaren is er bezuinigd op het onderhoud van de bestaande stad.

Alleen in het Centrum worden straten regelmatig geveegd en onderhouden.

In de andere Almeerse wijken blijft bladafval echter lange tijd liggen en duurt het lang voordat gaten in wegen of defecte lantaarnpalen worden gerepareerd.
 
Respect vindt dat geen goede zaak.

Almeerders hebben recht op een veilige, mooie en schone woonomgeving.
Daar betalen zij voor.
Wij zijn voorstander voor meer geld naar het onderhoud van de stad.

Geen Afvaldumpingen

Met het nieuwe inzamelsysteem moet het aantal dumpingen drastisch naar beneden gaan.

 Toch zal dit probleem altijd en overal aangepakt moeten worden. Bij de notoire plekken moet cameratoezicht helpen. Als er dumpingen zijn moet alles op alles worden gezet om de daders te pakken.

Maak de vuilniszakken maar open, ruim het op en verhaal de kosten op de daders.
 
Respect wil graag dat Almeerders kunnen genieten van een opgeruimde, nette en schone stad.

Plan voor 't Kasteel

De ruïne van het kasteel is Respect Almere al jaren een doorn in het oog. Er zijn een aantal geïnteresseerden geweest, maar tot daden is het nog niet gekomen.

Ontwikkel het gebied rond het kasteel tot een mooie woonwijk, maak een mooie jachthaven bij het kasteel, en ontwikkel het kasteel tot wat het ooit moest worden; een trouwlocatie met hotelfunctie, feestzalen en vergaderlocatie.

Jan Bun wil deze mogelijkheden serieus bekijken en uitvoeren. Geef hem deze kans. Deze Almeerse ondernemer is hier perfect geschikt voor.
Respect Almere wil in de volgende Raadsperiode het kasteel af hebben

65+ gratis met de bus

Veel oudere mensen zijn, zeker in de Coronaperiode, vereenzaamd. Men kwam de deur amper meer uit, en de verhalen die hier uit voort komen zijn ronduit schokkend.
 
Respect wil dat iedereen vanaf 65 jaar gratis met de bus kan reizen binnen Almere. Dit mag niet van inkomen afhangen. Deze service moet beschikbaar zijn voor iedere Almeerder vanaf 65 jaar.
 
Op deze manier komen de 65+ers weer de deur uit en komen ze weer onder de mensen.

In buurthuizen zijn zij meer dan welkom voor een praatje, een kaartje leggen, biljarten, breien en zo meer.
 
Respect zou graag zien dat dit gerealiseerd kan worden

Energie

Bij de energievoorziening staat tegenwoordig de energietransitie centraal.

Dat wil zeggen; 
de overschakeling van fossiele brandstoffen naar energie uit bijvoorbeeld zon en wind om zo de uitstoot van kooldioxide en zogenaamde klimaatverandering tegen te gaan.

Respect betwijfelt zeer
 of dit de oplossing is.

Kernenergie is voor ons een betere optie om consumenten te voorzien van elektriciteit.

Voor ons is het belangrijk dat mensen kunnen kiezen voor ofwel gas dan wel zonnepanelen.

 Wij zijn er mordicus op tegen om mensen te dwingen van het gas af te gaan.

Onderwijs

Goed onderwijs staat voor ons centraal. In de afgelopen jaren is er echter een groeiende bemoeienis van de overheid met de inhoud van het onderwijs. Dat vindt Respect geen goede ontwikkeling. Zaken als tweetalig onderwijs, onderwijsexperimenten of aandacht voor duurzaamheid en diversiteit mogen nimmer worden opgedrongen aan de scholen.
 
De gemeente hoort te zorgen voor huisvesting en de scholen zelf moeten zich kunnen richten op de inhoudelijke kant van het onderwijs, zoals werkwoordspelling en rekenen. Vanwege de bijzondere situatie in de Almeerse kinderrijke wijken kan er bij de huisvesting beter meer aandacht komen voor schoolwoningen.

Bijstand

Nederland kent een zorgplicht voor haar inwoners. De meer dan 5000 Almeerders die niet in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien, ontvangen daarom een bijstanduitkering.

 Respect vindt dat de bijstand altijd een tijdelijke situatie moet zijn. Wij vinden dat de participatiewet moet worden gebruikt om Almeerders in de bijstand te stimuleren een eigen inkomen te verwerven.
 
Tegenover Rechten staan ook Plichten. Van hen kan worden gevraagd om een deel van hun uitkering zelf te verdienen door werk voor de gemeenschap te doen, bijvoorbeeld bij de Tomin-groep.

Zo kunnen mensen financieel meer zelfredzaam worden. Dat is beter voor de Almeerse gemeenschap, maar ook voor het gevoel van eigenwaarde van mensen die nu nog in de bijstand zitten